/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2018-03-15T15:11:38+01:00

Algemene voorwaarden Michael Blast Nederland, onderdeel van stayRAW.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

2.overeenkomst buiten verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen stayRAW en de consument die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte van stayRAW dan wel wordt gesloten met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de handelaar is;

3.maatwerk: de producten die door stayRAW worden vervaardigd zijn maatwerk en worden op basis van specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van individuele keuzes en/of beslissingen van de consument zijn gemaakt;

4.duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

5.bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop buiten verkoopruimte kan herroepen, welke termijn begint te lopen op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen;

6.herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst buiten verkoopruimte af te zien.

Artikel 2 – Identiteit

‘Michael Blast’ is een onderdeel van stayRAW VOF., gevestigd aan de Vergelt 2, 5991PK Baarlo.

E-mailadres: info@blastbikes.nl ; info@stayraw.nl

Inschrijvingsnummer Handelsregister: 7071 4231

BTW identificatienummer: NL 8584 3213 4 B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van stayRAW en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen stayRAW en de consument.

2.Uiterlijk voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld.

3.Indien de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, na instemming van de consument, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan kennisnemen en kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 – Aanbod

1.Het aanbod van producten bij de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gedaan met vermelding van de relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, de totale prijs van het product inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met stayRAW, de wijze van tot stand komen van de overeenkomst, de levering, de uitvoering, de wijze waarop stayRAW met klachten omgaat en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. In het geval stayRAW gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden stayRAW niet.

Artikel 5 – Overeenkomst

1.De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Bevestiging van de overeenkomst buiten de verkoopruimte vindt schriftelijk of per e-mail plaats. Indien de consument het aanbod langs elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt stayRAW onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft stayRAW passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen neemt stayRAW zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht.

4.Bij annulering van de overeenkomst door de consument dient de consument de daadwerkelijk geleden schade van stayRAW te vergoeden.

Artikel 6 – Herroeping

1.Bij aankoop van producten buiten verkoopruimte heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van levering van het product. De consument heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden worden, conform redelijke instructies van stayRAW. Indien de consument gebruik maakt van het recht tot herroeping, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.

2.Eventuele schades of het kwijtraken van geretourneerde artikelen gedurende het retour transport zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de consument.

3.Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal stayRAW dit bedrag binnen 14 dagen, na beoordeling van het geretourneerde product, aan de consument terugbetalen.

4.Indien het product maatwerk is, heeft de consument het recht op ontbinding niet. Onder maatwerk verstaat stayRAW, een product die volgens specificaties van de consument is vervaardigd, niet geprefabriceerd is en is vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is. stayRAW heeft de consument bij het aanbod, dan wel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst hierop gewezen.

5.Bij aankoop van producten binnen verkoopruimte, of op locatie van de consument,  heeft de consument geen recht op herroeping.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

  1. stayRAW staat er voor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. stayRAW staat er voor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
  2. stayRAW staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument de door stayRAW gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.

3.Een door stayRAW als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van stayRAW kan doen gelden op grond van de wet.

4.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert stayRAW voor de geleverde nieuwe zaken: vijf jaar voor het frame, twee jaar voor alle overige onderdelen, uitgezonderd alle aan slijtage onderhevige onderdelen. Voornoemde termijnen gaan in op de dag van de levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

5.De aanspraak op garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door: – normale slijtage; – het door de consument niet (voldoende) zorgdragen voor tijdig, juist en regelmatig onderhoud, conform de onderhoudsvoorschriften; – schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met het normaal gebruik door personen; – reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet (schriftelijk) door stayRAW gemachtigd zijn.

6.Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden zoals omschreven in voorgaande leden, zullen de kosten hiervan aan de consument in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 60,00 per uur te vermeerderen met de materiaalkosten en voorrijkosten van € 60,00 per rit, met een starttarief van € 15,00. Bij gebruik van service op de Waddeneilanden, zijn vanaf het vasteland de voorrijkosten – waaronder in ieder geval wordt verstaan de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden – voor rekening van de consument.

7.stayRAW is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 8 – Betaling

1.Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling uiterlijk bij de levering van het product te geschieden. stayRAW kan de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal 100% van de bedongen prijs.

2.Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal stayRAW de consument aanzeggen om binnen een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Na het uitblijven van de gestelde termijn van 14 dagen, is de consument over het nog verschuldigde bedrag een contractuele rente van 1% per maand dan wel – in het geval de wettelijke rente hoger is – de wettelijke rente verschuldigd en is stayRAW gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Levering

1.De door stayRAW opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 120 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan binnen 30 dagen bericht.

  1. stayRAW zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van producten.

3.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan stayRAW kenbaar heeft gemaakt.

4.Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal stayRAW zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product.

  1. stayRAW bezorgt alleen op het Nederlandse en Belgische vasteland. Bezorging op de Waddeneilanden is mogelijk, mits de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden door de consument worden vergoed.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

1.Alle door stayRAW  geleverde producten blijven eigendom van stayRAW totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.

2.De zaak is voor risico van de koper vanaf het moment van bezorging. Bij tenietgaan of achteruitgang van het geleverde door een oorzaak die niet aan verkoper kan worden toegerekend, blijft de koopsom volledig verschuldigd.

3.Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag de consument de producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen.

Artikel 11 – Klachten en klachtenregeling

1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de stayRAW. De consument kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of stayRAW niet binnen bekwame tijd van de gebreken in kennis stelt.

2.Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument stayRAW in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan stayRAW een redelijke termijn voor herstel of vervanging van het geleverde product.

Artikel 12 – Geschillen

1.Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2.Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar stayRAW is gevestigd.

Artikel 13 – Slotbepalingen

1.stayRAW is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2.Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.